073-6894884

Garantie

Van garantie op geleverde zaken is slechts sprake indien dat schriftelijk is overeengekomen. In dat geval zijn de hierna vermelde garantievoorwaarden van toepassing. De rechten die een consument toekomen op grond van EU-richtlijn 99/44 en de wet blijven onverlet.

De Kastaan garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken, met uitzondering van gebreken die uitsluitend zijn toe te schrijven aan het feit dat hout een natuurproduct is en daardoor onderhevig is aan weersinvloeden en beschadiging door insecten e.d.

De door de Kastaan gebruikte houtsoorten zijn niet behandeld tegen bacteriën, schimmels en/of insecten. Beschadigingen door zich in het hout (nog) bevindende insecten, schimmels of bacteriën vallen uitdrukkelijk niet onder de garantie.

De garantietermijn op geleverde zaken is één (1) jaar te rekenen vanaf het tijdstip van levering, met inachtneming van het navolgende.

Gedurende de garantietermijn zijn alle kosten voor vervanging of herstel, voor rekening van De Kastaan, doch met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.

Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:

  • a. onoordeelkundige behandeling door de klant;
  • b. slijtage welke niet buitensporig is, gezien het gebruik van de zaak;
  • c. gebruik, onderhoud e.d. van het geleverde anders dan in overeenstemming met de bij het geleverde verstrekte handleiding, richtlijnen of anders dan in overeenstemming met het doel waarvoor de zaken geleverd zijn;
  • d. het naleven van enig overheidsvoorschrift;
  • e. door de klant zonder toestemming van De Kastaan aangebrachte wijzigingen;
  • f. beschadiging ten gevolge van mechanische, chemische of biologische invloeden van buitenaf;
  • g. verkleuring en werking van het hout door zonlicht weersinvloeden.